Blekets bastu

Välkommen till Blekets bastuförening och vår hemsida.

Dom allmäna tiderna har utvidgats och övriga tider är endast möjliga att boka för privat badande.  Även prislistan har förändrats eftersom man numera även kan göra längre bokningar med rabatt. Vi kommer även hålla öppet för allmänt badande under samtliga "aftnar". Detta innebär att dessa dagar inte kommer kunna bokas privat.
Aftnar: Julafton, Nyårsafton,Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton och Midsommarafton. På dessa aftnar gäller att bastun är öppen för mixad bastu från klockan 10 till klockan 22.

Bastun kommer även vara öppen för allmänt badande vid speciella arrangemang. Meddelande om detta kommer på hemsidan vid dessa tillfällen.

Berätta gärna om oss på facebook och kom med tips och funderingar.

Ordförande Gudmund "Bull" Smedler, Bleket 0706-319714
Sekreterare Carl Besslinger, Bleket 0725-616840
Kassör Peter Larsson, Kinna 0706-610010
Informationsansvarig Thomas Olsson, Göteborg 0709-442881
Intendent Gösta Palm 0733-703056
Ledamot Bosse Berntson, Bleket 0706-434638
Suppleant Annelie Överström, Bleket 0704-747449
Suppleant Göran Wretlind, Mölndal 0705-670629

 

Senaste inläggen

Årsmöte

ÅRSMÖTE I BLEKETS BASTUFÖRENING 2016
Söndagen den 18/6 klockan 14:00 i Bleketskolans matsal

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12. Val av två styrelseledamöter samt två suppleanter för en tid av 1år, val av tre ledamöter för en tid av 2 år.
13.Val av revisorer samt revisor-suppleant för en tid av ett år
14. Val av ordförande för valberedningen, en övrig leadmot och en supplant. Ordföranden och suppleanten väljes för en tid av 1 år, den övriga ledamoten för en tid av 2 år.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: Tillbyggnad av brygga. Utökade allmäna badtider.
16.Övriga frågor.