Årsmöte

ÅRSMÖTE I BLEKETS BASTUFÖRENING 2016
Söndagen den 18/6 klockan 14:00 i Bleketskolans matsal

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12. Val av två styrelseledamöter samt två suppleanter för en tid av 1år, val av tre ledamöter för en tid av 2 år.
13.Val av revisorer samt revisor-suppleant för en tid av ett år
14. Val av ordförande för valberedningen, en övrig leadmot och en supplant. Ordföranden och suppleanten väljes för en tid av 1 år, den övriga ledamoten för en tid av 2 år.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: Tillbyggnad av brygga. Utökade allmäna badtider.
16.Övriga frågor.