Årsmöte 2020 i Bastuföreningen

Lördagen den 18/4 klockan 10:00 i Fritidsföreningens Sjöbod

Hej Alla Bastuälskare!

Nu är det dags att reservera tid i kalendern för årets höjdpunkt, Årsmötet i Blekets Bastuförening.

Vi ser gärna att nya medlemmar, eldsjälar anmäler sitt intresse för att vara med i styrelsen eller på annat sätt bidra till föreningens utveckling. Om ni är intresserade så hör av Er till vår valberedning, Annika Mattus, annika.mattus@joab.se eller Lars Lövgren, lasseibleket@hotmail.com eller till någon i styrelsen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av tre ledamöter för en tid av 2 år, val av två suppleanter för en tid av 1 år.
 13. Val av revisorer samt revisor-suppleant för en tid av ett år
 14. Val av ordförande för valberedningen och en suppleant. Ordföranden och suppleanten väljes för en tid av 1 år.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

Välkomna önskar styrelsen!