Extra årsmöte i Blekets Bastuförening 2016

Tidpunkt: Fredagen den 19/8 kl 19:00
Plats: Fritidsföreningens Sjöbod
STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Framläggande av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.