Årsmöte 2023 i Bastuföreningen

Söndagen den 26/3 klockan 11:00 i Fritidsföreningens Sjöbod

Hej Alla Bastuälskare!

Nu är det dags att reservera tid i kalendern för årets höjdpunkt, Årsmötet i Blekets Bastuförening.

Vi ser gärna att nya medlemmar, eldsjälar anmäler sitt intresse för att vara med i styrelsen eller på annat sätt bidra till föreningens utveckling. Om ni är intresserade så hör av Er till vår valberedning, Annika Mattus, annika.mattus@joab.se eller Lars Lövgren, lasseibleket@hotmail.com eller till någon i styrelsen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av ledamöter för en tid av 2 år, val av suppleanter för en tid av 1 år.
 13. Val av revisorer samt revisor-suppleant för en tid av ett år
 14. Val av ordförande för valberedningen och en suppleant. Ordföranden och suppleanten väljes för en tid av 1 år.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

Välkomna önskar styrelsen!

ÅTERKOMMANDE PROBLEM MED VÅR TOALETT, CINDERELLAN

Som alla flitiga bastubadare kanske har märkt så har vi under sommaren och hösten i år haft återkommande problem med bruk och skötsel av vår förbränningstoalett. Konsekvensen har blivit att toaletten varit avstängd. Styrelsen anser att vårt erbjudande även fortsättningsvis ska innehålla en väl fungerande toalett i bastun men att vi behöver förändra och förtydliga några saker.

Sedan år 2012 förbehåller sig Blekets Bastuförening rätten att efterdebitera upp till 2000 kr för den som har hyrt bastun och lämnat den i dåligt/ostädat skick. Efterdebitering hör dessbättre verkligen inte till vanligheterna, och styrelsen har endast vid ett fåtal tillfällen nödgats ta till detta grepp.

Det finns tyvärr bastubadare som använder vår förbrännings-toalett (Cinderella) utan att följa instruktionerna, trots att dessa är mycket enkla. Instruktionerna finns dessutom att läsa på ett anslag på väggen bredvid Cinderellan. Den som trots detta är osäker på hur Cinderellan fungerar bör inte heller använda den.

Att rengöra en igenkorkad Cinderella är bland de värsta arbetsuppgifter man kan tänka sig, och att lämna Cinderellan full av oförbränd urin och avföring är att utsätta andra för en alltigenom vedervärdig upplevelse, något som ingen skall behöva acceptera. Som ett alternativ till att helt enkelt ta bort Cinderellan från bastun har styrelsen beslutat att efterdebitera 2000 kr till den bastubokare som lämnar Cinderellan i obrukbart eller ostädat skick.

Utökat ansvar för den som använder bastun

 • Var och en som kommer till bastun är skyldig att kontrollera att allt ser normalt ut i Cinderellan.
 • Om så inte är fallet, kontakta omedelbart vår intendent Johan Modig per telefon 0708-833393 för vidare instruktioner.

Styrelsen för Blekets Bastu